محبوبترين بندگان در پيش خدا كسي است كه براي بندگان خدا سودمندتر است.(نهج الفصاحه، ح ۸۶)
                                                                        مجلات علوم زیستی وکشاورزی- علوم دامی و دامپزشکی- منابع طبیعی- محیط زیست  و صنایع غذایی که در سال 1389از طرف وزارت علوم و دانشگاه آزاد تأیید نشده اند.

1

Agricultural Journal

2

American Journal of Agricultural and Biological Science

3

American Journal of Animal and Veterinary Sciences

4

American Journal of Biochemistry and Biotechnology

5

American Journal of Environmental Sciences

6

American Journal of Food Technology

7

American Journal of Immunology

8

American Journal of Infectious Diseases

9

American Journal of Microbiology

10

American Journal of Neuroscience

11

American Journal of Plant Physiology

12

Asian Journal of Agricultural Research

13

Asian Journal of Animal and Veterinary Advances

14

Asian Journal of Animal Sciences

15

Asian Journal of Biochemistry

16

Asian Journal of Biological Sciences

17

Asian Journal of Biotechnology

18

Asian Journal of Cell Biology

19

Asian Journal of Crop Science

20

Asian Journal of Developmental Biology

21

Asian Journal of Plant Pathology

22

Asian Journal of Plant Sciences

23

Asian Journal of Poultry Science

24

Biotechnology

25

Botany Research Journal

26

Current Research in Dairy Sciences

27

Ecologia

28

Environmental Research Journal

29

International Journal of Biological Chemistry

30

International Journal of Botany

31

International Journal of Dairy Science

32

International Journal of Meat Science

33

International Journal of Osteoporosis and Metabolic Disorders

34

International Journal of Plant Breeding and Genetics

35

International Journal of Plant Pathology

36

International Journal of Poultry Science

37

International Journal of Soil Science

38

International Journal of Zoological Research

39

Journal of Agronomy

40

Journal of Animal and Veterinary Advances

41

Journal of Aquaculture Feed Science and Nutrition

42

Journal of Biological Sciences

43

Journal of Environmental Science and Technology

44

Journal of Fisheries and Aquatic Science

45

Journal of Fisheries International

46

Journal of Food Technology

47

Journal of Molecular Genetics

48

Journal of Plant Sciences

49

On Line Journal of Biological Sciences

50

Pakistan Journal of Biological Sciences

51

Pakistan Journal of Nutrition

52

Plant Sciences Research

53

Research Journal of Agricultural Research

54

Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 

55

Journal of Agronomy

56

Research Journal of Animal and Veterinary Sciences 

58

Research Journal of Animal Sciences

57

Research Journal of Biological Sciences

58

Research Journal of Botany

59

Research Journal of Cell and Molecular Biology 

60

Research Journal of Dairy Sciences

61

Research Journal of Environmental Sciences

62

Research Journal of Environmental Toxicology

63

Research Journal of Forestry

64

Research Journal of Medicinal Plant

65

Research Journal of Microbiology

66

Research Journal of Mutagenesis

67

Research Journal of Poultry Sciences

68

Research Journal of Seed Science

69

Research Journal of Soil and Water Management

70

Research Journal of Soil Biology

71

Research Journal of Veterinary Sciences

72

Trends in Agricultural Economics

     
رفتن به بالای صفحه