محبوبترين بندگان در پيش خدا كسي است كه براي بندگان خدا سودمندتر است.(نهج الفصاحه، ح ۸۶)
                                                                         
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا از سال 1386 تا کنون
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان از سالهای 1383 تا 1386
 • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران
 • نایب رییس کمسیون کشاورزی خانه اقتصاد ایران.
 • پژوهشگر نمونه سال 1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا
 • عضو کمسیون کشاورزی و بازرگانی خانه اقتصاد ایران
 • عضو انجمن جهانی علوم طیور
 • عضو انجمن علوم دامی ایران
 • مشاوره تخصصی شرکتهای فعال در زمینه دام و طیور و صنایع وابسته
 • راهنمایی و مشاوره بیش از 50 مورد پایان نامه کارشناسی ارشد
 • نگارش بیش از 50 مقاله علمی به زبان های فارسی و لاتین
 • داور مقالات مجلات علمی پژوهشی داخلی و ISC
 • داور ژرنالهای ISI بین المللی از قبیل  Annals of Animal Science(Poland)، Jurnal of Animal Physiology and Animal Nutrition(Germany)،

Journal of Applied Animal Research(India) و ... 

 • نگارش و تالیف کتب کمک درسی تخصصی رشته علوم دامی
 • Kambiz Tofighi, Yusef Jafari Ahangari, Yusef Rouzbehan, Kazem Karimi.2014. Effects of rumene protected fats on performance and serum concentration of T3 hormone of Holstein young bulls during hot, humid whether. Italian Journal of Animal Science. 13, 3202: 317-321. DOWNLOAD
 • Manuchehr pour M, Karimi K, Zand K. 2014. the relationship between management parameters and production indexes in broiler  rearing systems in mazandaran province. Abstract book of First international conference on new ideas in agriculture. Isfahan, Iran. pp: 594.
 • Jafari N. Mahdizadeh M, Karimi K. 2013. effects of medicinal herbs on performance, egg quality and immunity response of laying hen. Advances in Environmental Biology. 7(13): 4382-4389. DOWNLOAD
 • Karimi kazem, Ebadi Ali. 2013. Effects of sun-dried garlic and psyllium seed on growth performance, carcass characteristics and serum biochemicals of broiler chicks fed tallowcontaining diets. Journal of Applied Animal Research. DOWNLOAD
 • Karimi k, Shokrollahi B. 2013. Lipidemic responses of male broiler chickens to enzyme-supplemented wheat-soybean meal-based diets with various levels of metabolisable energy. Pakistan Journal of Biological Sciences. in press. DOWNLOAD
 • Shokrollahi B, Karimi K, Ahmadi F. 2012. Isolation and characterization of an ONG6-B Interlukin 5(IL5)Gene like sequence in river Buffaloes, Proceedind of the 4th Kurdestan Conference on Biological Science. Kurdistan, Iraq. Page 303-306. DOWNLOAD
 • Shokrollahi B, Baneh H, Karimi K. 2012. Estimating of genetic parameter for groth trait in arabi sheep.Annual Meeting of Uropean Association for Animal Production(EAAP). Bratislava, Slovakia. Book of abstracts, No 18, Page 261. DOWNLOAD
 • Mohayayee M, Karimi K. 2012. Effect of guar meal germ fraction) and β-mannanase enzyme on growth performance and plasma lipids in broiler chickens, Aferican Journal of Biotechnology. Vol 11(35) pp: 8767-8773.DOWNLOAD
 • Shokrollahi B, Karimi K, Aminafshar M, Hosseipour M. 2011. Isolation of three SINLE-like sequences in Iranian River Buffalo. Annual Meeting of Uropean Association for Animal Production(EAAP). Stavanger, Norway. Book of abstracts, No 17, Page 417. DOWNLOAD
 • Karimi K, Javaheri barforooshi A, Shokrolahi B, Irani M. 2011.Effects of dietary DL- Methionine substitution with Piridoxine on performance of broilers. Annual Meeting of Uropean Association for Animal Production(EAAP). Book of abstracts, No 17, Page 273. DOWNLOAD
 • Karimi K, Esmaeilpour V, Resaeipoor V.2011.Effects of bovine bile powder and enzyme treatment on performance of broilers fed high lipid diets. Annual Meeting of Uropean Association for Animal Production(EAAP). Book of abstracts, No 17, Page 384. DOWNLOAD
 • Karimi K.2011. Interactions of enzymes and metabolisable energy for plasma lipids of male broilers-on refree
 • Karimi K, Sadeghi A.A, Forudi F. 2010. Effect of ß-D-Glucanase and ß-D-Mannanase with Two Various Levels of Metabolisable Energy on Performance of Broiler Chicks Fed Barley- Soybean Diet.Annual Meeting of Uropean Association For Animal Production(EAAP). Crete Island-Greec. Book of abstracts No 16. Page 365. DOWNLOAD
 • Karimi K, Sadeghi A A, Foroudi F, Shawrang P. 2007. Effect of ß-D-glucanase and xylanase addition alone or in combination to diets based on barley-soybean containing two metabolizable energy levels on performance of broiler chicks. Annual Meeting of Uropean Association For Animal Production(EAAP). Dublin- Irland. Book of abstracts. No 13. Page 183. DOWNLOAD
 • Karimi K, Rahimi Sh. 2004. Effect of various levels of BioPlus2B as a probiotic on performance of broiler chicks. World Poultry Science Association (WPSA). Stanbol, Turkey. DOWNLOAD
 

 • احمدی شورکائی م ر، کریمی ک، رضائی پور و. 1394. بررسی اثر اسیدیفایر گلوباسید و گرین کب بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوه های گوشتی. کتاب مجموعه مقالات علمی - پژوهشی اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست.
 • کریمی ک، حسینی کاریز س م، خدایی مطلق م، 1393. مقایسه تاثیر تزریق عصاره شوید  بر کاهش غلظت کلسترول سرم جوجه های گوشتی هایپرکلسترولمی شده.  همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. اردیبهشت 1393، تهران.
 • کریمی ک، پازوکی ع. مقایسه اثرات چای سبز بر فراسنجه های خونی، کیفیت تخم، لاشه و عملکرد رشد در بلدرچین های تغذیه شده با و بدون کلسترول.فصلنامه کشاورزی پویا، جلد 8شماره 1 ص 52-37.
 • مهیایی م، کریمی ک، ایرانی م. 1390.  بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله گوار (بخش گیاهک) و آنزیم بتاماناناز بر عملکرد جوجه های گوشتی. فصلنامه کشاورزی پویا، جلد 8شماره 1 ص 76-67.
 • یاراحمدی س، کریمی ک، خدایی مطلق م، جهانبخشی ع. 1390. آسیب شناسی مجتمع های دامپروری با روش SWOT.  فصلنامه کشاورزی پویا، جلد 8شماره 1 ص 87-77.
 • کریمی ک. 1392. اثر هورمون گرلین بر رشد جوجه های گوشتی. چکیده مقاله های همایش آشنایی با فرصتهای کشاورزی، امنیت غذایی و محصولات سالم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا. مقاله شماره .....
 • کریمی ک. 1392. مروری بر مدیریت وضعیت تغذیه گاوهای شیری با بررسی ویژگی های مدفوع آنها. چکیده مقاله های همایش آشنایی با فرصتهای کشاورزی، امنیت غذایی و محصولات سالم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا. مقاله شماره 159.
 • مهرابی م. کریمی ک. غابدینی م. 1392. ارزیابی وضعیت رفاهی بستر در گاوداریهای شیری صنعتی استان تهران. چکیده مقاله های همایش آشنایی با فرصتهای کشاورزی، امنیت غذایی و محصولات سالم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا. مقاله شماره ....
 • یار احمدی س. خدایی مطلق م. جهان بخشی ع. کریمی ک. 1392. بررسی میزان تولید شیر در مجتمع های دام پروری. چکیده مقاله های همایش آشنایی با فرصتهای کشاورزی، امنیت غذایی و محصولات سالم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا. مقاله شماره 426.
 • بابایی کافی آباد م. صادقی پناه الف. کریمی ک. 1392. افزایش بازده تولیدمثلی میشهای ترکی -قشقایی با بهینه سازی زمان بندی تزریق eCG در برنامه القاء فحلی در هنگام آنستروس عمیق. چکیده مقاله های همایش آشنایی با فرصتهای کشاورزی، امنیت غذایی و محصولات سالم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا. مقاله شماره 200.
 • یاراحمدی س. خدایی مطلق م. جهانبخشی ع. کریمی ک.1392. چکیده مقالات همایش آشنایی با فرصتهای کشاورزی، امنیت غذایی و محصولات سالم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا. مقاله شماره 426.
 • منوچهرپور م. کریمی ک. زند ک. 1392. بررسی ارتباط برخی از شاخصهای مدیریتی با پارامترهای محیط داخلی مرغداریهای گوشتی استان مازندران. چکیده مقاله های همایش آشنایی با فرصتهای کشاورزی، امنیت غذایی و محصولات سالم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا. مقاله شماره 199.
 • جعفری ن. مهدی زاده س م. کریمی ک. 1392. بررسی اثر افزودن مخلوط گیاهان دارویی در جیره بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ، و پاسخ ایمنی مرغ های تخمگذار تجاری. چکیده مقاله های همایش آشنایی با فرصتهای کشاورزی، امنیت غذایی و محصولات سالم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا. مقاله شماره 212.
 • میرزاطیبی م. صادقی پناه الف. کریمی ک. 1392. اثر سطوح مختلف لسیتین بر انجمادپذیری اسچرم قوچ افشاری.  چکیده مقاله های همایش آشنایی با فرصتهای کشاورزی، امنیت غذایی و محصولات سالم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا. مقاله شماره 130.
 • دانشفر آ. زارع شحنه الف. کریمی ک. 1392. بررسی تزریق دزهای مختلف هورمون اکسیتوسین بر باز شدن سرویکس میشهای نژاد زل. چکیده مقاله های همایش آشنایی با فرصتهای کشاورزی، امنیت غذایی و محصولات سالم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا. مقاله شماره 451.
 • پیغمبر نژاد م. کریمی ک. شهرآیینی الف. 1391. گزارش تخلیه چشم یک شتر مرغ مولد مبتلا به ورم ملتحمه در ایران. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 4. شماره 3. ص137-141.
 • توفیقی ک، جعفری آهنگری ی، روزبهان ی، کریمی ک.1392. اثر پودر چربی گیاهی کلسیمی شده بر عملکرد گوساله های نر پرواری هلشتاین در شرایط گرما و رطوبت بالا.کتاب مقالات همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری . صفحات 2288-2291.
 • خطیب جو ع،  کریمی ک، رنجبر ع، فتاح نیا ف.1392. تأثیر دو نوع پروبیوتیک (پروتکسین و بیومین ایمبو) بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت سرمایی. کتاب مقالات همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری . صفحات 583-588.
 • کریملی م، کریمی ک. 1391. تاثیر رابطه آموزش و تحصیلات بر عملکرد تولید و کیفیت تخم مرغهای تخمگذار استان تهران. کتاب خلاصه مقالات دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور کشور. قم. صفحه 560.
 • کریملی م، کریمی ک. 1391. تاثیر رابطه پارامترهای بهداشتی بر عملکرد تولید و کیفیت تخم مرغهای تخمگذار استان تهران. کتاب خلاصه مقالات دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور کشور. قم. صفحه 557.
 • دارستانی ع، کریمی ک. 1391. تاثیر آنتی اکسیدانی ویتامین های C و E در جیره غذایی بر ویژگیهای اسپرم خروس بومی ورامین. کتاب خلاصه مقالات دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور کشور. قم. صفحه 479.
 • دارستانی ع، کریمی ک. 1391. آشنایی با خروس بومی ایران، تولید مثل و ارزیابی منی. کتاب خلاصه مقالات دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور کشور. قم. صفحه 466.
 • ره انجام س م، کُر ع، کریمی ک، مظفری راد  م. 1391. مروری بر تاثیر شیر شتر بر درمان دیابت نوع یک. کتاب خلاصه مقالات اولین همایش ملی شتر. مشهد. ص 269.
 • کریمی ک. 1390. مقایسه میزان کاهندگی کلسترول پلاسما، زرده و کبد در طیور با استفاده از خوراکهای طبیعی و گیاهان دارویی. کتاب خلاصه مقالات اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار. دانشگاه آزاد اسلامی شبستر.
 • کریمی ک. 1390. تغییرات مورفولوژیکی مخاط روده کوچک جوجه های نر گوشتی 21 روزه در پاسخ به افزودن آنزیم های بتاگلوکاناز و بتا ماناناز به جیره های جو-سویا دارای دو سطح انرژی متابولیکی .
 • مولایی س، فرودی ف، کریمی ک. 1389. تاثیر آنزیم های بتازایلاناز و بتاماناناز و سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم بر مورفولوژی روده کوچک جوجه های گوشتی نر تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم- سویا. پژوهش و سازندگی. 87. ص 42-51.
 • بهرام ص، کریمی ک، رضائی پور و، محمد زاده م. 1389. بررسی اثر سطوح مختلف تفاله مرکبات عمل آوری شده بر روی خصوصیات لاشه و میزان LDL و HDL در جوجه های گوشتی. کتاب مقالات پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان.
 • بهرام ص، کریمی ک، رضائی پور و، محمد زاده م. 1389. بررسی اثر سطوح مختلف تفاله مرکبات عمل آوری شده بر روی عملکرد و پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی. کتاب مقالات پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان.
 • اسماعیل پور و، کریمی ک، رضائی پور و. 1389. اثر افزودن نمکهای صفراوی و مکمل های آنزیمی در جیره هایی با سطوح مختلف چربی بر  عملکرد جوجه های گوشتی. کتاب مقالات پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان.
 • مولایی س، فرودی ف، کریمی ک. 1387.تاثير آنزيمهاي زايلاناز و بتاماناناز و سطوح متفاوت انرژي متابوليسمي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي بر پايه گندم و سويا. کشاورزی پویا، 5(4): صفحات 405-415.
 • کریمی ک. 1387. مقایسه اثر دو آنزیم بتا-د-گلوکاناز و بتا-د- ماناناز همراه با سطوح مختلف انرژی جیره بر راندمان و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه گوشتی.
 • کریمی ک. 1387. مطالعه کينتيک فعاليت آنزيمي  زايلاناز در دو محصول آنزيمي تجاري آويزايم و  روابيو در شرايط آزمايشگاهی .
 • مهیایی م، کریمی ک، ایرانی م. 1388.بررسي اثر سطوح مختلف كنجاله گوار(بخش گياهک)و آنزيم بتاماناناز بر عملكرد جوجه‌هاي گوشتي.
 • جواهری بارفروش ع، کریمی ک، رضایی پور و.1388. بررسی اثر سطوح مختلف دی و ال- متیونین و پیریدوکسین خوراکی بر عملکرد جوجه های گوشتی.
 • کریمی ک، رحیمی ش. 1383.تأثير سطوح مختلف پروبيوتيك بر پارامترهای خونی  جوجه‌هاي گوشتي. پژوهش و سازندگی.46:17-40.
 • تشفام م، رحیمی ش، کریمی ک. 1384.تأثير سطوح مختلف پروبيوتيك بر مورفولوژي مخاط روده جوجه‌هاي گوشتي. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. شماره 3، ص 205.
 • کریمی ک، رحیمی ش. 1383.تأثير سطوح مختلف پروبيوتيك بر عملكرد جوجه‌هاي گوشتي.پژوهش و سازندگی.95:16-90.
 • کریمی ک. رحیمی ش. 1381. اثر سطوح مختلف پروبيوتيك بر خوراك مصرفي، ضريب تبديل، رشد و خصوصيات ظاهري دستگاه گوارش جوجه‌هاي گوشتي. اولین همایش علوم دامی ایران. موسسه علوم دامی. کرج.
 • کریمی ک. اثر سطوح مختلف پروبيوتيك بر چربيها و گلبولهاي خون جوجه‌هاي گوشتي.
 • کریمی. اثر سطوح مختلف پروبيوتيک بر مورفولوژی مخاط روده کوچک جوجه های گوشتی.
 • مصباحی.94/6/29. بررسی تحریک تخمگذاری ملکه پیش از موعد طبیعی به منظور تطبیق افزایش کلونی کندو با فصل گلدهی به روش تغذیه زنبور عسل با کلومیفن سیترات. راهنمایی.
 • راحله طباطبایی شیرازانی.94/06/18. شناسایی دلایل مدیریتی در جهت کنترل و کاهش تلفات روزمره در مرغداری های گوشتی استان تهران. راهنمایی.
 • رضوان بصیری نژاد. 94/06/18. تعیین بهترین ترکیب زمانی پرورش کبک گوشتی در قفس و بستر از حیث عملکرد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا. راهنمایی.
 • مهدی افشاری.94/06/18. تعیین بهترین میانگین تولید شیر از نظر اقتصادی در گاوداریهای شیری استان تهران. راهنمایی.
 • امیر زینی وند. 94/05/28.مطالعه عوامل مدیریتی موثر بر کنترل تلفات گوساله های شیری شهرستان اهواز. راهنمایی.
 • حجت علی اسماعیلی93/15/11. اثرات چهار گونه گیاهان دارویی بر ساختار مورفولوژیکی روده کوچک بلدرچین های ژاپنی، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین. راهنمایی .
 • مجید عبدالمحمدی.93 /06/12. مقایسه تأثیر تزریق عصاره سیر و لواستاتین بر کاهش غلظت سرم، ماهیچه ها و کبد جوجه های گوشتی هایپرکلسترولمی شده.  دانشگاه آزاد اسلامی ورامین. مشاوره.
 • مهدی رضایی ارمی. 93/6/30.بررسی اثرات پری بیوتیک اگریموس و فرمکتو بر عملکرد تولیدی، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی. راهنمایی.
 • محمدرضا احمدی شورکایی.93/6/30. بررسی اثر اسیدیفایر گلوباسید و گرین کب بر عملکرد و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی. راهنمایی.
 •  داریوش احمدی، 93/7/14.بررسی تاثیر پودر ضایعات ماکارونی همراه با مولتی آنزیم بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی. راهنمایی.
 • علیرضا اصل گوگانی. 93/3/18. تاثیر سطوح مختلف منوتروپین انسانی بر سطح LH سرم و تخمگذاری بلدرچینهای ژاپنی پس از پیک تولید. مشاوره.
 • مهدی مهرابی،92/11/16. ارزیابی شاخص های رفاه و امنیت زیستی در گاوداریهای شیری صنعتی استان تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین. راهنمایی.
 • آیسان دانشفر. 92/11/8. اثر تزریق دزهای مختلف هورمون اکسی توسین بر نفوذپذیری سرویکس، درصد فحلی، آبستنی، بره زایی و دوقلوزایی میشهای نژاد زل. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا. مشاوره.
 • سید مهدی حسینی کاریز عمر. 92/11/30.مقایسه تأثیر تزریق عصاره شوید و لواستاتین بر کاهش غلظت سرم، ماهیچه ها و کبد جوجه های گوشتی هایپرکلسترولمی شده.  دانشگاه آزاد اسلامی ورامین. راهنمایی.
 •  محمد رضا میرزا طیبی. 92/11/9.مقایسه اثرات سطوح مختلف لسیتین سویا و زرده تخم مرغ در محیط انجماد بر کیفیت اسپرم قوچ افشاری در داخل فصل تولید مثل.  دانشگاه آزاد اسلامی ورامین. مشاوره.
 • مهسا بابایی کافی آباد. 92/11/9. اثرات دز و زمان تزریق eCG و طول مدت تیمار با پروژسترون (CIDR) بر بازده تولید مثل خارج از فصل در گوسفند ترکی- قشقایی.  دانشگاه آزاد اسلامی ورامین. مشاوره.
 • ابراهیم مصلحی.92/6/20. اثرات افزودن منابع رنگدانه گیاهی(گوجه فرنگی و هویج) و جانوری (خرچنگ و میگو)بر عملکرد و رنگ پوست و گوشت جوجه های گوشتی. دانشگاه آزاد اسلامی ورامین . مشاوره.
 • فرهاد تسلیمی.92/2/8. ارتباط بین برخی عوامل مدیریتی و پارامترهای خونی در مرغهای  تخمگذار تجاری. دانشگاه آزاد اسلامی ورامین. راهنمایی.
 •  سعید بهروزی فر.92/6/25.  بررسی اثر سطوح مختلف اسانس زنیان در جیره (پایه گندم) بر عملکرد، سیستم ایمنی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی. دانشگاه آزاد اسلامی ورامین. مشاوره.
 • مهدی منوچهرپور.92/4/26. بررسی ارتباط برخی از شاخص های مدیریتی با پارامترهای تولیدی در مرغداری های گوشتی استان مازندران.دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین. مشاوره.
 • نوید جعفری.92/4/30.  بررسی اثر افزودن مخلوط گیاهان دارویی در جیره بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ و پاسخ ایمنی  مرغهای تخمگذار تجاری، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین. مشاوره هادی.
 • صمدی جانباز.92/4/30. تعیین کارآیی اقتصادی و ارائه الگوهای مناسب برای واحد های پرورش جوجه گوشتی شرق استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین. راهنمایی.
 • عاطفه رنجبر. 92/5/23. تاثیر سین بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد و ایمنی  جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت سرمایی، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین. مشاوره.
 • محمد طهرانی پور.92/6/24. اثر تعداد تزریق روزانه پروژسترون بر غلظت برخی هورمونهای سرم، تخمگذاری و ایجاد سندروم تخمدان پلی کیستیک در بلدرچین های تخمگذار. دانشگاه آزاد اسلامی ورامین. راهنمایی.
 • سمیه صائبی پور.91/11/15. مقایسه کارآیی در مرغداری های گوشتی مجتمع و غیر مجتمع به همراه شناسایی موانع و راهکارهای توسعه سیستم های یکپارچه در آنها. دانشگاه آزاد اسلامی ورامین.  راهنمایی.
 • سید محمد باقر ایروانی مهاجری. 91/11/15. ارتباط بین برخی ترکیبات شیر با تعداد سلولهای سوماتیک در گاوداری های استان های تهران و البرز. دانشگاه آزاد اسلامی ورامین. مشاوره.
 • سید محمد معتمدی.91/11/23. بررسی اثر پودر دانه شنبلیله و پودر سیر در جیره بر روی عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ و پاسخ ایمنی مرغ های تخمگذار تجاری، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین. مشاوره.
 • مهدی کریملی.91/6/19.  بررسی ارتباط برخی از شاخص های مدیریتی با پارامترهای محیط داخل مرغداری های تخمگذار استان تهران. دانشگاه آزاد اسلامی ورامین. راهنمایی. 
 • عبدالرضا امیر سرداری. 91/6/28. پاسخ سویه های گوشتی کاپ و راس به برنامه محدودیت کیفی خوراک. دانشگاه آزاد اسلامی ورامین. مشاوره.
 • اسماعیل زنگانه.1391. اثرات گندم ماکروویو شده بر عملکرد جوجه های گوشتی. دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر. مشاوره.
 • امیر عباس دارستانی.91/6/18. تآثیر آنتی اکسیدانی اسید اسکوربیک و آلفاتوکوفرول در جیره خوراکی بر خصوصیات منی خروس. دانشگاه آزاد اسلامی ورامین. راهنمایی.
 • فاطمه فولادوند. 91/6/19. مقایسه سه نوع رقیق کننده بر پایه لسیتین سویا، شیر و زرده تخم مرغ بر خصوصیات اسپرم قوچ در شرایط سرد.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا. راهنمایی.
 • جواد خانی یوسف رضا. 90/11/27. بررسی ساختار بازاریابی گوشت گوسفند در منطقه ورامین. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین. راهنمایی.
 • مصطفی کلانترزاده. 90/10/1. مطالعه مدیریت تولید و بازاریابی گوشت گاومیش استان خوزستان.  دانشگاه آزاد اسلامی ورامین. مشاوره.
 • حمیدرضا حسینی سیانکی.90/11/20. بررسی اثر سیر و و شنبلیله بر لیپیدهای پلاسما و عملکرد بلدرچین. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین. راهنمایی.
 • پیمان گنجی. 1390.  مقایسه اثر عمل آوري جو  با ماكروويو و آنزيم بتاگلوكاناز بر عملكرد و فاكتورهاي  خوني جوجه هاي گوشتي.  دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر. راهنمایی.
 • علی رفیعی طاری.1390.  بررسی اثر  سبوس جو دو سر و شوید بر کلسترول خون و عملکرد بلدرچین ها. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین. راهنمایی.
 • سامان ذکایی آشتیانی.90/3/6. اثرات غلظت آمینواسیدها و تراکم گله بر عملکرد، بازده لاشه و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین. مشاوره.
 • وحید اسماعیل پور موزیرجی.89/6/31.  اثرات افزودن نمکهای صفراوی و مکمل آنزیمی در جیره های با سطوح مختلف چربی بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی. دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر . راهنمایی.
 •  علی عبادی.89/6/31. مدیریت جیره جوجه های گوشتی با استفاده از گیاهان دارویی به منظور کاهش کلسترول و بهبود عملکرد.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین. راهنمایی.
 • صائب بهرام. 1389. اثرات سطوح مختلف تفاله مرکبات عمل آوری شده بر عملکرد، پایداری اکسیداتیو گوشت و فراسنجه هاي خونی در جوجه های گوشتی. دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر. راهنمایی.
 • محمد مهیایی. 88/11/27.  بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله گوار در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی. دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر. راهنمایی.
 • علی جواهری بارفروش. 88/11/27. تأثیر اثر سطوح مختلف دی - ال - متیونین و پیریدوکسین  جیره ای بر عملکرد جوجه های گوشتی. دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر. راهنمایی.  
 • سهیل مولایی. 86/5/18.تأثیر آنزیم های زایلاناز و بتاماناناز بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی و فعالیت آنزیمی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین. مشاوره.
  
 • رجایی مجتبی. مدیریت زمان دسترسی مرغ مادر هوبارد به خروس و تاثیر آن بر راندمان و عملکرد تولید مثلی گله. راهنمایی.
 • باقر مسعود.بر رسی اثرات مرغ هوبارد. مشاوره.
 • ظرافتی شعاع علی اکبر. بررسی استفاده از ضایعات فرآوری شده سیب زمینی به روش های مختلف در کاهش هزینه و تامین مواد مغذی در مدیریت تغذیه گوسفند زل. مشاوره.
 • خانی علی. عوامل مدیریتی موثر بر کیفیت روده های استحصالی گوسفند به منظور صادرات. راهنمایی.
 • فروتن ناصر. شناسایی نقاط کنترل بحرانی در فرآیند تولید خوراک طیور و اثر بخشی آن بر محصول نهایی. راهنمایی
 • خداوردی. مطالعه عوامل موثر بر کاهش وزن کشتاری جوجه های گوشتی از مزرعه تا کشتارگاه. راهنمایی.
 • قریشی سید مهدی. مطالعه عوامل ساختاری و مدیریتی موثر بر حذف گاوهای شیری در گاوداری های صنعتی شهرستان ورامین. مشاوره
 • گل نصیب پرهام . بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بر افزایش تولید گرده زنبورهای عسل در شهرستان دماوند. مشاوره.
 • حسن زاد فانید مجید. بررسی نقش عوامل مدیریتی بر کاهش میزان تلفات زمستانه کلنی های زنبور عسل منطقه دماوند. مشاوره.
 • پورفریدونی مهدیه. بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در کارکنان گاوداریهای استان تهران و ارائه راهکارهای بهبود آن .راهنمایی.
 • فلاحتی امیرحسین. مقایسه پارامترهای مدیریتی اعمال شده در فارمهای تخمگذار استان تهران با استانداردهای تعریف شده برای آنها در مرحله تولید. راهنمایی.
 • خادم پیر حسن. مقایسه پارامترهای مدیریتی اعمال شده در فارمهای گوشتی استان تهران با استانداردهای تعریف شده برای آنها در دو هفته اول پرورش. راهنمایی.
 •  نجفی رودباری حمید رضا. بررسی تاثیرات تغذیه زنبورهای کارگر با مکمل گرده گل و جانشینهای آن بر صفات تولید مثلی ملکه زنبور عسل. مشاوره.
 • کمالی مهیار. بررسی رابطه بین رضایتمندی شغلی کارکنان و شاخص های تولید گاوداریهای شیری استان تهران. راهنمایی
 • اسماعیلیان عراقی محمد حسین. بررسی و مقایسه اثرات سه نوع روغن(آفتابگردان، کلزا و کدو) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و خصوصیات کمی کیفی لاشه جوجه های گوشتی. مشاوره.
 • عبانژاد رسول. ارزیابی هیستولوژیک و هیستوپاتولوژیک اثرات زردچوبه و ویتامین E در برابر مسمومیت با سالینومایسین در طحال جوجه های گوشتی. مشاوره.
 • اثرات گیاهان دارویی و منابع چربی حیوانی بر عملکرد و کیفیت محصولات بلدرچین های ژاپنی-دانشگاه آزاد اسلامی ورامین .1390
 • تولید و معرفی رقیق کننده منی عاری از ترکیبات حیوانی برای نگهداری اسپرم بز در شرایط سرد.دانشگاه آزاد اسلامی ورامین .1391
 •  مجموعه سئوالات کنکور سراسری و آزاد.1390. با همکاری مدرسان شریف
 • کتاب فیزیولوژی و تشریح دام.1391. با همکاری مدرسان شریف
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان فارس
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 

 • دروس تدریسی دوره کارشناسی : اصول تغذیه دام - آزمایشگاه اصول تغذیه دام- بیوشیمی- اصول مرغداری- اصول پرورش گوسفند و بز- آشنایی با دامپروری در ایران- تکنولوژی مواد خوراکی - دامپروری عمومی، مدیریت و حسابداری، مدیریت واحدهای دامپروری، تکنیکهای تولید مثلی، عوامل محیطی و تنش، خوراک و خوراک دادن
 • دروس تدریسی دوره کارشناسی ارشد : فیزیولوژی تکمیلی 1 و 2- تغذیه دام تکمیلی- مدیریت واحدهای دامی و طیور- سمینار
 • دروس تدریسی دوره دکتری تخصصی : فیزیولوژی دستگاه گوارش، میکروبیولوژی شکمبه
 •   کامپیوتر - ورزش - مسافرت
     
رفتن به بالای صفحه